Fri rettshjelp er en ordning med gratis advokat

Det er Staten som betaler for advokatens salær etter faste satser. I noen saker er det helt gratis, mens i andre saker er det en liten egenandel. I noen saker får du fri rettshjelp uansett hvor mye du har i inntekt og formue, mens i andre saker er det bare de med lav inntekt og formue som får fri rettshjelp. Reglene er ganske kompliserte.

Eksempler på saker som kan gi fri rettshjelp:

 • Skilsmisse/separasjon mellom ektefeller
 • Oppløsning/samlivsbrudd av samboere
 • Samvær med barn
 • Barnefordeling
 • Erstatning ved personskade
 • Sagt opp på jobben/oppsigelse
 • Tiltalt for et straffbart forhold
 • Oppsigelse av bolig/oppsigelse av leieforhold eller leiekontrakt
 • Klage på vedtak fra NAV (ikke sosialstønad)

Eksempler på saker som gir fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue:

 • Utsatt for vold
 • Hjelp til å anmelde seksuelle overgrep, misbruk og sedelighetsforbrytelser
 • Mistenkt for juks på eksamen
 • Barnevernssaker etter at vedtak er fattet

Dokumentasjonskrav for fri rettshjelp

For å få rettshjelp må du dokumentere at du har lav inntekt ved å fremlegge siste ligningsattest. Det er i tillegg et krav om at du fremlegger siste lønnslipp eller utbetalingsslipp fra NAV.

Inntekt

Har du variabel inntekt må du fremlegge de siste tre lønnslippene.
Er det slik at du nettopp har mistet en inntekt, typisk i forbindelse med oppsigelse i arbeidsforholdet, kan oppsigelsen legges ved i søknaden, hvis du på den måten kan dokumentere at du samlet vil falle inn under inntektsgrensen per år uten arbeidsinntekten.

Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i de behovsprøvde sakstyper dersom søker er enslig og har en årsinntekt på kr. 246 000 eller mer (brutto pr. mnd. kr. 25 500), eller er gift/samboende med en samlet brutto årsinntekt på kr. 369 000 eller mer (brutto pr. mnd. kr. 30 750).

Nærmere informasjon om fri rettshjelp fås hos Fylkesmannen eller ved kontoret her.

Formue

Når det gjelder formue, så er det ligningsmessig formue som teller i forhold til reglene om fri rettshjelp. Det betyr at formuen som består av fast eiendom telles bare med ligningsverdien av boligen. Ligningsverdien er normalt svært lav og sjeldent over 1/3 av verdien. Samtidig får du fradrag for hele lånet. De fleste går dermed i minus når det gjelder skattepliktig formue.

Når du går i minus, skriver du alltid at du har null i formue. Dette innebærer at de aller fleste har null i formue, selv om de eier bolig.

Skulle du ikke eie bolig, men har penger oppspart i banken, vil du kunne si til fylkesmannen at pengene skal gå til innkjøp av bolig. Det følger av praksis at du ikke skal forskjellsbehandle de som allerede har kjøpt bolig i forhold til de som skal kjøpe bolig, i reglene om fri rettshjelp.

Tilsvarende gjelder for de som har en liten bolig og vurderer å kjøpe større bolig. De pengene du har spart opp i bank eller på annet måte, skal da heller ikke telle med da pengene går med til å kjøpe en større bolig.

Dette følger også av klar praksis hos fylkesmannen. Det innebærer at formueskravet i praksis sjelden vil sperre for å kunne få fri rettshjelp.

Om du bor i utlandet og om du er utenlandsk statsborger

Du kan få fri rettshjelp over hele Norge. Du kan til og med få fri rettshjelp hvis du bor i utlandet hvis saken har tilknytning til Norge. Du trenger heller ikke å være norsk for å få fri rettshjelp i Norge, hvis saken har tilknytning til Norge. Du får da bistand av advokat pr telefon eller via Skype. Blir det en rettsak kan advokaten reise dit rettsaken holdes over hele Norge.

Enkeltvedtak om fri rettshjelp

Etter forskrift om fri rettshjelp § 3-2 kan advokaten treffe et enkeltvedtak hvor denne innvilger deg fri rettshjelp. Det er advokaten som bestemmer om du skal få rettshjelp etter disse reglene

Alle advokater i Norge har plikt til å orientere om reglene, men det er frivillig for advokatfirmaet å påta seg oppdraget.

**

PERSONVERNERKLÆRING

Sist oppdatert: 15.02.2019

Behandling av personopplysninger i Litlebø Lorenzi Advokatfirma

Advokatfirmaet er opptatt av å ivareta ditt personvern, og beskytter det etter de til enhver tid gjeldende lover og regler. Personvern handler om retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. En personopplysning er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Vi er underlagt strenge retningslinjer for behandling av personopplysninger og skal sikre at de behandles i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Videre skal det sikres at personopplysningene er relevante, oppdaterte, og ikke lagret lenger enn nødvendig for behandlingsformålet. Behandling av personopplysninger om barn er underlagt særlig strenge rutiner og skal behandles forsvarlig med hensyn til barnets beste.

Når du er i kontakt med meg, vil Litlebø Lorenzi Advokatfirma behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Litlebø Lorenzi Advokatfirma er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. Vår kontaktinformasjon er:

For spørsmål vedrørende min behandling av dine personopplysninger kan du kontakte meg via kontaktinformasjonen på nettsiden.

 • Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
 • Tillatelse til databehandling av personopplysninger
 • Utlevering av personopplysninger til andre
 • Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
 • Sikkerhet
 • Klager
 • Endringer

Jeg samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan jeg kommer i kontakt med deg. Jeg samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt i det følgende:

1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss
Jeg behandler kontaktinformasjon og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Jeg vurderer det slik at dette er nødvendig for å behandle din henvendelse.

2. Etablering av klientforhold og klientadministrasjon
Når jeg kontaktes av en person med forespørsel om bistand foretas en intern konfliktavklaring før jeg eventuelt påtar meg oppdraget. Konfliktsjekk av privatkunder omfatter fullt navn, hva saken gjelder og fødselsnummer av den som henvender seg, samt av eventuelle andre private parter i saken.

Konfliktavklaringen søker å avdekke om en part i saken tidligere har mottatt bistand fra meg samt kartlegge min habilitet i forhold til bistand i den aktuelle saken. Behandlingen av dine personopplysninger i denne forbindelsen tjener således et legitimt formål og skjer på grunnlag av en interesseavveining.

I tilknytning til etablering av klientforhold vil jeg foreta en kundekontroll i samsvar med reglene i henhold til hvitvaskingsloven. Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c. Dersom jeg kan påta meg oppdraget registreres ovennevntes informasjon, som kontaktinformasjon og nødvendige personopplysninger i tilknytning til det enkelte oppdraget. Registreringen av personopplysninger for privatkunder er nødvendig for å etablere et avtaleforhold, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. For virksomhetskunder bygger registreringen av kontaktopplysninger på GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining).

3. Sakshåndtering
Jeg behandler personopplysninger i tilknytning til det enkelte advokatoppdrag i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre oppdraget. Opplysningene kan omfatte informasjon om klienter, motparter og andre med tilknytning til oppdraget, og vil også kunne omfatte sensitive personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Jeg har vurdert det slik at dette er nødvendig for meg for å yte juridisk bistand.

I saker som omfatter sensitive personopplysninger som helseopplysninger eller straffedommer og lovovertredelser har behandlingen av opplysningene hjemmel i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11.

4. Klientadministrasjon
Det opprettes egne saksmapper for oppdrag som utføres på vegne av klienten. Tid og kostnad som er påløpt i en sak registreres i vårt regnskapssystem. For virksomhetskunder er dette hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining), mens det for privatkunder anses som en nødvendig del av det å oppfylle avtalen med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

5. Kunnskapsforvaltning
Ved kunnskapsforvaltning foretas full anonymisering. Behandlingsgrunnlaget er vår interesse i å nyttiggjøre utarbeidet kunnskap i videre rådgivning, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining).

6. Lagring og oppbevaring av saksdokumenter
Saksdokumenter oppbevares i 10 år etter at oppdraget er avsluttet. Lagring i det angitte tidsrommet er vurdert som nødvendig av hensyn både til klienten og firmaet. Bakgrunnen for dette er muligheten for at det i ettertid kan komme opp spørsmål eller en tvist der informasjon lagret på sak kan være aktuell. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining, jf. den legitime interessen angitt ovenfor) og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11.

7. Fakturering
Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura. For privatkunder benyttes vedkommendes private postadresse for utsendelse av faktura. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendig for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatkunder.

8. Samarbeid med leverandører og samarbeidspartnere 
Jeg behandler kontaktinformasjon i den utstrekning dette er nødvendig for å administrere avtaleforholdet og for å oppfylle avtalen, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

9. IT-drift og sikkerhet 
Personopplysninger lagret i mine IT-systemer er tilgjengelige for meg og våre leverandører i forbindelse med systemoppdatering, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining, jf. den legitime interessen angitt ovenfor) og vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artikkel 32 og 6 nr. 1 bokstav c. Leverandørene opptrer i henhold til inngått databehandleravtale og under min instruks.

10. Grunnlaget - avtaleforholdet
Det følger av GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b at virksomhetens tillatelse til å behandle personopplysninger som mottas, innhentes eller på annen måte kommer til firmaets kunnskap, følger av avtaleforholdet.

Før firmaet kan påta seg et oppdrag vil det være nødvendig med informasjon vedrørende saken. Personopplysninger som mottas i den forbindelse anses som en forutsetning for avtaleforholdet, og vil konsumeres av oppdragsbekreftelsen eller ved offentlig oppnevning. Oppdragsbekreftelsen eller offentlig oppnevning gir Litlebø Lorenzi Advokatfirma tillatelse til å behandle personopplysninger så lenge klientforholdet består.

Ved å signere kontrakten, eller gjennom offentlig oppnevning, aksepterer den registrerte/klienten/ det offentlige at personopplysninger behandles.

Personopplysninger registreres i firmaets interne system når klientforholdet opprettes. I tilfeller hvor henvendelsen ikke medfører bistand fra firmaet vil skriftlige personopplysninger bli returnert, makulert eller slettet og vedkommende blir ikke registrert i selskapets interne system.

Jeg gir ikke personopplysningene dine videre til andre, med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Følgelig kan utlevering skje enten etter avtale med deg eller at jeg er lovpålagt å utlevere den informasjonen.

All behandling av personopplysninger som jeg foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Jeg lagrer dine personopplysninger så lenge det er forenelig og nødvendig for formålet personopplysningene ble samlet inn for.

Personopplysningene slettes når det ikke lenger er saklig grunn til videre oppbevaring.  De enkelte saksdokumentene slettes 10 år etter at saken er avsluttet.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene jeg behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med meg. Jeg vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

For å sikre at tilgang til innsyn, retting og sletting av personopplysningene gis rette vedkommende, vil jeg be deg om å verifisere identiteten din. Vi kan kreve at begjæring om innsyn, retting eller sletting skjer skriftlig.

Jeg vil så langt det er mulig prøve å imøtekomme en forespørsel om sletting av personopplysninger. Sletting av personopplysninger kan skje så fremt det ikke foreligger tungtveiende hensyn til fortsatt lagring, se punkt 4.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det som er beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Fremgangsmåten for dette finnes på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

Hvis det skulle skje endring av mine tjenester, eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på min nettside.