Har du fått avslag på stønader og trygd fra NAV? Har NAV overprøvd legens vurdering?

Litlebø Lorenzi Advokatfirma hjelper deg om du har fått et avslag fra NAV. De gjør en del feil vurderinger og det kan bety mye for deg.

  • Uføretrygd – ufør
  • AAP – avslag på arbeidsavklaringspenger – dagpenger
  • Tilbakebetalingskrav – krav
  • Klage på vedtak
  • Trygd og trygdeavslag
  • Avslag på stønader (ikke sosialstønad!)
  • Avslag på overgangsstønad
  • Saksbehandlingsfeil

Litlebø Lorenzi Advokatfirma hjelper deg. Har du fått et NAV-avslag, kan jeg sjekke om vedtaket er lovlig. Blir du for eksempel ufør og får avslag på uføretrygd vil dette ramme deg hardt. Jeg kan hjelpe deg å klage på vedtaket.