Voldsoffererstatning kan kreves fra Kontoret for voldsoffererstatning og direkte fra gjerningsmannen. Du kan ha rett på erstatning selv om politiet har henlagt saken.

• Har du vært utsatt for vold eller tvang?
• Har du vært utsatt for psykisk vold?
• Du kan få erstatning fra staten selv om gjerningsmannen er ukjent
• Du kan også få erstatning ved psykisk vold i ekteskap/samboerforhold.

I Norge har vi en lov om voldsoffererstatnings. Du som har vært utsatt for vold og overgrep kan kreve inntil 5,6 millioner kroner fra staten. I tillegg kan du kreve erstatning fra gjerningspersonen.

Det behøver ikke være grov vold, idet også mindre overgrep kan få store konsekvenser for den enkelte. Alle forhold kan få stor betydning for livsutfoldelsen og kan redusere livsgleden vesentlig. Det finnes mange eksempler på saker hvor personer har blitt tilkjent erstatning for tilsynelatende mindre alvorlige handlinger.

 • Trusler og trakassering
 • Beføling
 • Tannskader
 • Dyttet i bakken
 • Slått i ansiktet
 • Spredning av nakenbilder

I voldsoffersaker vil du kunne få fri rettshjelp. Jeg kan også være din bistandsadvokat i saken.

Voldsoffererstatning fra Staten

Ofte vil det ikke være penger å hente hos gjerningspersonen og det er grunnen til at Staten betaler. Spesielt i saker med vold i nære relasjoner, er det vanlig å kreve voldsoffererstatning fra Staten. Det kan ofte være vanskelig å kreve voldsoffererstatning fra familiemedlemmer. Staten vil i slike tilfeller sørge for at du får erstatning du har krav på. Jeg hjelper deg med søknad om voldsoffererstatning.

Psykiske skader ved vold

Jeg innhenter journaler og søknader, og ordner alt for deg. Kontakt Litlebø Lorenzi Advokatfirma så tidlig som mulig i prosessen, slik at jeg kan få henvist deg til psykolog eller andre som kan hjelpe deg å bli bra.

Det er viktig å få med kommende utgifter i erstatningen slik at du får dekket dette for resten av livet.

Ved å bruke Litlebø Lorenzi Advokatfirma i slike saker vil du erfaringsvis oppnå mye høyere erstatning enn du ville fått på egenhånd. Jeg har erfaring med å innhente alle opplysninger og sørge for at skaden er godt dokumentert.

Familievold

Mange opplever å bli utsatt for familievold, overgrep, trusler og tvang fra nærstående.

 • Har du blitt truet av noen i familien?
 • Har du blitt utsatt for fysisk vold?
 • Har du blitt utsatt for psykisk vold?
 • Vold i nære relasjoner?

Det er viktig å huske at slike overgrep, både av fysisk eller psykisk art, er like straffbare når de utføres av kjæreste, samboer, ektefelle, barn, foreldre, som når overgrepene utføres av andre.

Typiske skader som følge av familievold er søvnproblemer, konsentrasjonsproblemer, svekket selvbilde, angst og generell utrygghet.

Litlebø Lorenzi Advokatfirma sørger for politianmeldelse, er med i avhør, fremmer krav om besøksforbud og voldsalarm, og andre tiltak som kan trygge deg i en vanskelig situasjon.

Barn som er utsatt for eller vitne til vold

Barn har også krav på erstatning. Kravet kan rettes mot gjerningspersonen, for eksempel i forbindelse med en straffesak eller ved et vanlig sivilt søksmål, men ofte vil man alternativt kunne søke Kontoret for voldsoffererstatning om utbetaling av erstatning.

Barn kan ha vært vitne til vold i familien, mellom foreldrene, og barnet kan selv ha blitt utsatt for vold. Barn som selv har blitt utsatt for vold vil som hovedregel alltid ha krav på erstatning, i tillegg vil barnet ha krav på egen bistandsadvokat. Barn som har vært vitne til vold mellom foreldrene vil også som hovedregel ha krav på erstatning.

Litlebø Lorenzi Advokatfirma hjelper deg i familievoldsaker.

Bistandsadvokat

Du har krav på bistandsadvokat fra saken er anmeldt, gjennom hele straffesaken og frem til erstatningssaken er avsluttet.

 • Har du vært utsatt for voldtekt?
 • Har du vært utsatt for seksuelle overgrep?
 • Har du vært utsatt for/eller vitne til vold i nære relasjoner?
 • Har du vært utsatt for vold eller trusler?
 • Har du vært utsatt for mishandling?
 • Trenger du et besøksforbud?

Bistandsadvokaten skal ivareta hensynet til voldsofre og til de som har blitt utsatt for straffbare forhold. Også etterlatte har krav på bistandsadvokat. En bistandsadvokat koster deg ikke noe. Staten dekker advokatens salær i saken etter faste satser. En bistandsadvokat har blant annet rett til å være med på politiets avhør av den fornærmede og kan på denne måten være en god støttespiller i en ellers vanskelig prosess.

Politiet har plikt til å informere den fornærmede eller etterlatte om muligheten til å få oppnevnt bistandsadvokat. Dette skal skje ved første møte med den fornærmede eller etterlatte.